Energetska sanacija Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je začel delovati 1940 leta, ko je bila zgrajena prva stavba s 50 posteljami (zgradba B). Leta 1970 je bil dograjen prizidek (zgradba D), v letu 1975 stanovanjski del (zgradba A) in v letu 1988 bolniški oddelek (zgradba C). V letu 2008 so bili vgrajeni termostatski ventili, regulacijska avtomatika, toplotna izolacija cevovodov, vgrajene mehčalne naprave in grelniki za sanitarno toplo vodo ter v zgradbi A zamenjana okna in vrata. V letu 2013 smo izolirali toplovodno povezavo med stavbami A, B in C. V letu 2014 smo se priključili na daljinsko ogrevanje in obnovili toplotne postaje in podpostaje. Izdelali smo fasado na zgradbi A in izolirali podstrešji stavbe A in B. V letu 2015 smo vgradili toplotno črpalko in dodatni bojler za ogrevanje sanitarne vode v zgradbi B. Objekt potrebuje še dodatne sanacijske ukrepe za energetsko učinkovito obratovanje.

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko prenovo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Glede na to, da izvedba investicijskega projekta prinaša prihranke energentov in zaradi dobrih praks tako doma kot v tujini, se za namene energetskih sanacij uporabljajo tudi finančni mehanizmi, kot je financiranje investicije z doseženimi prihranki.

Slovenija se je v okviru strateškega izvedbenega dokumenta ”Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020” zavezala, da bo v okviru izbrane prednostne naložbe ”Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju” podprla specifična cilja povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in gospodinjstvih.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. MDDSZ je domu upokojencev dr. Franceta Bergelja dne 3.2.2022 izdal odločitev o podpori št. 4-1/45MZ/O za operacijo »Energetska sanacija stavb Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja«.

Na podlagi te odločitve je bila dne 9.3.2022 sklenjena pogodba št.: C2611-22-541106 o sofinanciranju operacije »ENERGETSKA SANACIJA STAVB DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE«, ter aneks k tej pogodbi z dne 28.9.2022.

Kot ukrep, ki je podpiral oba navedena specifična cilja, je v okviru prednostne naložbe predviden  kot razvoj sistema energetske prenove stavb na temelju energetskega pogodbeništva v okviru nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb.

Projekt ”Energetska sanacija Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice” je usklajen z razvojnimi strategijami:

– Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb;
– Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014- 2020;
– Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020 (AN – URE 2020);
– Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010 – 2020 (AN – OVE);
– Akcijski načrt za skorja nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020;
– Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 /OP-TGP/

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je izvedel projekt energetske sanacije z podelitvijo koncesije v izvedbo projekta energetskega pogodbeništva, za kar je objavil javni razpis.

Izbrani koncesionar je bilo podjetje PETROL, slovenska energetska družba, s katero je Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja 21.4.2022 podpisal koncesijsko pogodbo, ki je bila podlaga za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi energetsko prenoviti stavbe v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih objektih.

Cilji investicijskega projekta so:
– zagotoviti celovito prenovo stavb;
– stroške energetske prenove stavb kriti iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi projekta;
– izboljšati energetsko učinkovitost stavb, zmanjšati porabo energije in zmanjšati stroške za rabo energije;
– zmanjšati emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in posledično blažitev podnebnih sprememb;
– izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih;
– zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih in ostalih energetskih sistemov ter s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni ter optimirati delovanje hladilnih sistemov;
– izboljšati delovne in bivalne pogoje za uporabnike teh stavb (zaposlene in stanovalce).

Z izpolnitvijo navedenih ciljev se pričakujejo naslednji rezultati:
– prihranek primarne energije za 797.547,00 kWh/leto (obstoječa povprečna poraba energije (2014 – 2016) znaša 1.423.443,33 kWh/leto, predvidena poraba energije po sanaciji: 625.896,33 kWh),
– celovita energetska obnova stavb: 6.375 m2 ogrevalne površine,
– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 289,34 ton CO2 (obstoječe emisije: 551,43 ton CO2, po sanaciji: 262,09 ton CO2);
– povečanje temperaturnega ugodja v prostorih.

Gradbeno obrtniška dela na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja so bila zaključena s kvalitativnim in kvantitativnem prevzemom objekta 28.10.2022.

Povezave:
Sklep Vlade
Objava Gorenjski glas
EU skladi

Scroll to Top
Skip to content