Pomoč na domu

Pomoč na domu – socialna oskrba na domu je socialnovarstvena storitev, ki je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu (ZSV) in v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

S storitvami socialne oskrbe na domu želimo v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice našim uporabnikom omogočiti in olajšati življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu obsega:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih in ortopedskih pripomočkov.
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Storitve pomoči na domu so namenjene:

 • osebam, starim nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice izvaja pomoč na domu za naslednje občine:

 • Občina Jesenice
 • Občina Kranjska Gora
 • Občina Jesenice

Uporabniki socialno varstvene storitve pomoči na domu so lahko v primeru nezmožnosti plačevanja teh storitev v celoti ali delno oproščeni plačila. Na zahtevo upravičenca krajevno pristojni center za socialno delo odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve.

Obseg storitev pomoči na domu je po Pravilniku o standardnih in normativih socialnovarstvenih storitev omejena na 20 ur tedensko. Obseg nudene pomoči na domu je odvisen tudi od razpoložljivih prostih terminov.

Cena se praviloma uskladi enkrat letno. V primeru spremembe cene storitve izvajalec upravičenca o spremembi cene pisno obvesti.

Prošnja za izvajanje storitve pomoči na domu

Prošnja za povečan ali zmanjšan obseg socialne oskrbe na domu

Cenik storitev pomoči na domu – občina Jesenice

Cenik storitev pomoči na domu – občina Kranjska Gora

Cenik storitev pomoči na domu – občina Žirovnica

Skip to content