Pomoč na domu

Pomoč na domu – socialna oskrba na domu je socialnovarstvena storitev, ki je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu (ZSV) in v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

S storitvami socialne oskrbe na domu želimo v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice našim uporabnikom omogočiti in olajšati življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu obsega:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih in ortopedskih pripomočkov.
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Storitve pomoči na domu so namenjene:

 • osebam, starim nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice izvaja pomoč na domu za naslednje občine:

 • Občina Jesenice
 • Občina Kranjska Gora
 • Občina Jesenice

Uporabniki socialno varstvene storitve pomoči na domu so lahko v primeru nezmožnosti plačevanja teh storitev v celoti ali delno oproščeni plačila. Na zahtevo upravičenca krajevno pristojni center za socialno delo odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve.

Obseg storitev pomoči na domu je po Pravilniku o standardnih in normativih socialnovarstvenih storitev omejena na 20 ur tedensko. Obseg nudene pomoči na domu je odvisen tudi od razpoložljivih prostih terminov.

Cena se praviloma uskladi enkrat letno. V primeru spremembe cene storitve izvajalec upravičenca o spremembi cene pisno obvesti.

Pot ugovora:

Na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu lahko upravičenec, v kolikor ni zadovoljen s storitvijo zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca vloži ugovor pri svetu socialno varstvenega zavoda. Ugovor je potrebno vložiti v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja. Svet socialno varstvenega zavoda preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene ter o tem obvesti upravičenca, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od prejema ugovora.

Pritožbene poti:

Če z upravičencem ni možno skleniti dogovora ali razvezati dogovora sporazumno, izvajalec skladno s 96. členom Zakona o socialnem varstvu o zadevi odloči po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. O pritožbah zoper izdane akte izvajalca storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na domu odloča skladno z 89. členom Zakona o socialnem varstvu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. 20. člen V skladu s 102. členom Zakona o socialnem varstvu ima upravičenec storitve ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pravico podati pobudo ali zahtevo za inšpekcijski nadzor nad delom Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, ki je izvajalec storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Pobudo ali zahtevo posreduje Socialni inšpekciji na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Socialna inšpekcija, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Zahteva ali pobuda se lahko vloži tudi v Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, ki jo je dolžan nemudoma posredovati Socialni inšpekciji.

Čakalna vrsta:

Trenutno imamo za izvajanje pomoči na domu čakalno vrsto. Trudimo se, da v najkrajšem možnem času vključujemo nove upravičence, ki potrebujejo našo pomoč. Čakalna vrsta je odvisna od obsega ur, ki jih upravičenec potrebuje in od razpoložljivosti prostih terminov. Za uvrstitev v čakalno vrsto je potrebno oddati Prošnjo za izvajanje storitve pomoči na domu za upravičence, ki se vključujejo na novo ali pa Prošnjo za povečan/zmanjšan obseg socialne oskrbe na domu za obstoječe uporabnike.

Prošnja za izvajanje storitve pomoči na domu

Prošnja za povečan ali zmanjšan obseg socialne oskrbe na domu

Cenik storitev pomoči na domu – občina Jesenice

Cenik storitev pomoči na domu – občina Kranjska Gora

Cenik storitev pomoči na domu – občina Žirovnica

Scroll to Top
Skip to content